Aus

Otwarty fundusz emerytalny

Wiąże się to z ryzykiem, ale może być źródłem dodatkowych pieniędzy na Twoją emeryturę. Rynek amerykański, reprezentowany przez indeks S&P 500, wzrósł o 6,2%.W tym samym okresie jego bardziej cykliczny, europejski odpowiednik, indeks STOXX Najlepsze sztuczki dla przedsiębiorców aby odnieść sukces na rynku Forex Europe 600, odnotował zysk w wysokości 6,7%. Rynkowi europejskiemu sprzyjały otwieranie się chińskiej gospodarki oraz spadek ryzyka związanego z kryzysem energetycznym – będący pokłosiem łagodnej zimy i napełnianiem się magazynów gazu.

TFI PZU: Polskie akcje to nasz top pick na 2024 r. Do globalnych akcji podchodzimy z umiarkowanym optymizmem

Dodatnio do wyniku kontrybuowało także przeważenie w kilku spółkach surowcowych, przemysłowych i energetycznych. Negatywnie na stopę zwrotu wpływało natomiast zachowanie się kilku silnie przeważonych pozycji z segmentu małych i średnich spółek. Bardzo silne wzrosty na r ynkach zagranicznych, w tym w szczególności w Stanach Zjednoczonych, sprawiły, że bardzo dobrze zachowywał się koszyk spółek zagranicznych, w tym spółki technologiczne i konsumenckie. Fundusz PZU Akcji KRAKOWIAK dobrze wykorzystał dobrą koniunkturę panującą na giełdach.

Pracowniczy Program Emerytalny – PPE

Osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę poza Polską lub podlegające innej jurysdykcji powinny skontaktować się z doradcą prawnym przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z produktami i usługami. Znaczną część portfela funduszu stanowią zmiennokuponowe polskie obligacje skarbowe oraz BGK z gwarancją Skarbu Państwa, które naszym zdaniem nadal są niedowartościowane. W trakcie miesiąca dokonywaliśmy także tradingu na polskich obligacjach skarbowych stałokuponowych. W związku z oczekiwaniami udanej aukcji oraz wzrostu płynności na rynku dodaliśmy strategię na zawężenie spreadów swapowych, która została zamknięta pod koniec stycznia.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA)

Wartość aktywów netto Subfunduszu (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Bardzo dobry sentyment na rynkach akcji, w tym w szczególności na GPW, sprawił, że w funduszu utrzymywaliśmy relatywnie wysoką alokację przekraczającą momentami 97%. Dobrze, naszym zdaniem, zbudowany portfel na takie otoczenie rynkowe sprawił, że nasza aktywność po stronie sprzedaży była mocno ograniczona.

Co to są fundusze indeksowe?

Bardzo mocne wzrosty na rynkach akcji w połączeniu z dobrą kompozycją portfela przełożyły się na wysoką stopę zwrotu w lipcu. Fundusz PZU Akcji Polskich wypracował w tym okresie 6,85%, pokonując swój benchmark. Negatywnie na wynik w porównaniu z benchmarkiem przełożyło się niedoważenie spółek z sektora bankowego i rafinerii, które były w lipcu bardzo mocne. Różnica ta z nawiązką została obrobiona dzięki FX Primus Forex Broker-przegląd i FX Primus informacje bardzo dobrej selekcji w segmencie średnich i małych spółek – w szczególności w sektorach konsumenckim i przemysłowym. Bardzo dobrze pracowało też przeważenie w energetyce oraz mocne niedoważenie w dwóch spółkach z sektora dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby. Za względu na dużo mocniejsze zachowanie polskiego rynku delikatnie na minus w relacji do benchmarku pracował portfel spółek zagranicznych.

Największy pozytywny wpływ na wynik funduszu w czerwcu miały kontrakty na indeks Nasdaq-100 oraz ETF na amerykańskie spółki z sektora finansowego oraz dóbr konsumenckich dyskrecjonalnych. Negatywnie kontrybuowały akcje spółki z obszaru dóbr luksusowych oraz producenta energii odnawialnej. Wśród najważniejszych zmian w portfelu w lipcu należy wymienić kupno akcji producentów chipów AI oraz akcje wiodącej marki odzieży i obuwia sportowego. Wykorzystując bardzo dobre otoczenie rynkowe cały czas utrzymywaliśmy w funduszu PZU Akcji KRAKOWIAK wysoką alokację przekraczającą momentami 97%.

W horyzoncie miesięcznym wynik był nieco niższy od benchmarku, ale od początku roku portfel fundusz wypada lepiej. Pozytywna kontrybucja do lipcowego wyniku pochodziła z utrzymywania wysokiego zaangażowania w akcje oraz selekcji. Negatywnie na wynik funduszu wpłynęło niedoważenie sektora energetycznego oraz real estate. W omawianym okresie alokacja w akcje funduszu PZU Małych i Średnich Spółek została zwiększona o około 3 pp., do 96%.

Stopa zwrotu w tym okresie wyniosła +7,71% i była wyższa od benchmarku. W największym stopniu pozytywny wpływ na wyniki portfela miała ekspozycja na spółki związane z rozwojem rynku aut elektrycznych oraz firmy oferujące usługi związane z cyberbezpieczeństwem. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego i są oferowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w fundusze.

  1. Wśród najważniejszych zmian w portfelu w lipcu należy wymienić kupno akcji producentów chipów AI oraz akcje wiodącej marki odzieży i obuwia sportowego.
  2. Na rynkach wschodzących ta pozytywna tendencja została dodatkowo wsparta napływem kapitału od inwestorów międzynarodowych.
  3. Dobry sentyment wspierany był między innymi spadającym prawdopodobieństwem wystąpienia recesji w światowej gospodarce, bliskim końcem cyklu podwyżek stóp procentowych oraz lepszymi od oczekiwań wynikami spółek.
  4. Kontynuacja dobrego sentymentu na rynkach akcji skłoniła nas do utrzymywania wysokiej alokacji w akcje, która momentami przekraczała 98%.

Podjęliśmy także decyzję o inwestycji w jedną zagraniczną spółkę energetyczną oraz kilka podmiotów z sektora przemysłowego. Redukowaliśmy natomiast ekspozycję na spółki technologiczne oraz jedną z polskich spółek energetycznych. Początek roku przyniósł inwestorom na rynkach akcyjnych powiew optymizmu. Główne światowe indeksy zakończyły styczeń na kilkuprocentowych, solidnych plusach.

Początek roku przyniósł spadki rentowności (wzrosty cen) obligacji w związku z oczekiwanym przez inwestorów spadkiem poziomu inflacji. Na rynkach wschodzących ta pozytywna tendencja została dodatkowo wsparta napływem kapitału od inwestorów Co to jest Giełda Kryptowalut międzynarodowych. W rezultacie część dłużna dodała do styczniowego wyniku ponad 4 pp. Naszym celem jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi nam zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Styczeń był okresem dostosowywania składu funduszu do nowej polityki inwestycyjnej. Dodatkowo kupowaliśmy były akcje spółek „multitematycznych”, to znaczy takich, których działalność operacyjna i rozwój adresują jednocześnie kilka tematów inwestycyjnych (np. digitalizacja czy sztuczna inteligencja). W kolejnych tygodniach skład funduszu może podlegać dalszej ewolucji i modyfikacjom. Zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie kreują nowe tematy inwestycyjne. Na przykład w ostatnim czasie ekspresowo szybko i w zaskakująco dużym stopniu rozwija się zagadnienie komercyjnego wykorzystania sztucznej inteligencji, w tym między innymi produktu ChatGPT.

Należy pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Stopy zwrotu uwzględniają pobraną opłatę za zarządzanie i inne koszty obciążające zarządzane aktywa funduszu, nie uwzględniają pobieranej z góry opłaty od składki. OFE PZU to jeden z największych funduszy na rynku pod względem liczby członków i wartości aktywów.

Od początku roku fundusz wypracował jednak 17,65%, nieznacznie pobijając swój benchmark, który w tym okresie wzrósł o 17,41%. Na lipcowy wynik pozytywnie wpłynęła przede wszystkim ekspozycja na spółki powiązane z rozwojem sztucznej inteligencji, a także z obszaru technologii kosmicznych oraz wirtualnej rzeczywistości. Natomiast negatywnie zapracowały spółki z obszaru transformacji energetycznej oraz technologii w medycynie. Na koniec lipca miesięczna stopa zwrotu funduszu PZU Małych i Średnich Spółek ukształtowała się na poziomie +7,84%, a od początku roku wyniosła +31,29%.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *